Warszawa

KONTAKT

Xevin Investments ASI Sp. z o.o.
ul. Puławska 99A
02-595 Warszawa, Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS
0000303193, NIP 113-271-58-31, kapitał zakładowy 526 350,00 zł w całości opłacony.