SFDR Xevin Investments

Ujawnienia dokonywane przez Xevin Investments ASI sp. z o.o. na poziomie zarządzającego

ASI dotyczące zrównoważonego rozwoju

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”).

Na gruncie Rozporządzenia SFDR zarządzający ASI (dalej również jako: „ZASI”) kwalifikowany jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna (dalej również jako: „ASI”) stanowi produkt finansowy.

Informacja o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

ZASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiane jako ryzyka zdarzeń lub stanów związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością lub ładem korporacyjnym, które – jeżeli wystąpiłyby mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji poprzez oddziaływanie na inne czynniki ryzyka mogą być brane pośrednio pod uwagę przy podejmowaniu poszczególnych decyzji inwestycyjnych.

ZASI nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na skalę prowadzonej działalności, a także jej charakter, który wiąże się w głównej mierze z inwestowaniem na rynku niepublicznym, ZASI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Powodem mającym wpływ na decyzję ZASI w zakresie nieuwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach wykonywanej działalności jest identyfikowany przez ZASI brak danych lub w niektórych przypadkach istotnie ograniczony ich zakres wymagany do analizy w przypadku deklarowania uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także wysoki poziom kosztów wymagany do poniesienia związany w szczególności z koniecznością zaangażowania zewnętrznych
doradców, w przypadku zmiany prezentowanego przez ZASI podejścia do nieuwzględniania uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Informacja o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

ZASI, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 tej dyrektywy.

Osoby, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka ZASI lub ASI z tytułu pełnionych przez siebie funkcji nie pobierają wynagrodzeń.

Niniejsza informacja została zaktualizowana w dniu 22 września 2023 r., w celu dostosowania zakresu ujawnianych w niej danych do wytycznych zawartych w treści Informacji UKNF w sprawie obowiązków zarządzających ASI wykonujących działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI związanych z ujawnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Archiwalna treść ujawnienia dostępna jest poniżej w części „Archiwum”

ARCHIWUM

Informacja w zakresie SFDR

Zrównoważony rozwój

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r.

Akt ten ustanawia  zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. (dalej również jako: „Xevin”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego oraz produkt finansowy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR, należy rozumieć sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Xevin nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Standardowo, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej z nabyciem instrumentów udziałowych danego podmiotu, Xevin przeprowadza due diligence, którego celem jest kompleksowa analiza przedsiębiorstwa. W ramach badania, weryfikacji podlegają m.in. obszar ładu korporacyjnego oraz spraw pracowniczych. Wyniki due diligence mogą skutkować rekomendowaniem wprowadzenia działań naprawczych, których realizacja może warunkować dokonanie inwestycji.

Xevin nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych, Xevin nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Xevin, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. Z powyższych względów, a także z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Xevin nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.