Xevin Investments News

Informacja w zakresie SFDR

Zrównoważony rozwój 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r. 

Akt ten ustanawia  zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. (dalej również jako: „Xevin”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego oraz produkt finansowy. 

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR, należy rozumieć sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Xevin nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Standardowo, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej z nabyciem instrumentów udziałowych danego podmiotu, Xevin przeprowadza due diligence, którego celem jest kompleksowa analiza przedsiębiorstwa. W ramach badania, weryfikacji podlegają m.in. obszar ładu korporacyjnego oraz spraw pracowniczych. Wyniki due diligence mogą skutkować rekomendowaniem wprowadzenia działań naprawczych, których realizacja może warunkować dokonanie inwestycji. 

Xevin nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia. 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych, Xevin nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Xevin, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. Z powyższych względów, a także z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Xevin nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.